Algemene Voorwaarden


V2020.5 dated 2020_07_27

Inleidende voorwaarden

De bemiddelingsovereenkomst tussen u (de « verzekeringnemer ») en ons als makelaar, beter geïdentificeerd in het document precontractuele informatie waaraan deze huidige algemene voorwaarden een bijlage vormen (de « makelaar »), wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, alle bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk tussen de partijen zijn overeengekomen, evenals door de wetten en voorschriften die van kracht zijn in het land van vestiging van de makelaar en de algemeen toepasselijke en gevolgde praktijken inzake verzekeringsmakelaardij in Luxemburg, onverminderd de dwingende bepalingen van het land van residentie/vestiging van de verzekeringnemer die van toepassing kunnen zijn.

Al uw vragen moeten door ons en door de verzekeringsmaatschappij waarbij u een verzekering gaat ondertekenen (de « maatschappij ») beantwoord zijn alvorens u de verzekeringsaanvraag ondertekent.

Definities

Het « verzekeringscontract » dat door de maatschappij is opgesteld vormt een reeks documenten die onder meer en afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij worden gevormd door een document met voorafgaande informatie (Essentiële informatiedocument, IPID – fiches..), een verzekeringsvoorstel, de algemene voorwaarden en de bijzondere verzekeringsvoorwaarden.

Lees zeker de uitleg over de specificaties van het contract wanneer u de voorstellen van de verschillende maatschappijen doorneemt. U kan deze informatie vinden in de algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen. Aarzel niet hierover vragen te stellen indien nodig.

Het soort verzekeringscontract kan afhangen van het land van residentie/vestiging. Het contract kan verschillende aanvullende of optionele garanties bevatten. Wij nodigen u uit om ze te laten verduidelijken alvorens u een verzekeringsvoorstel ondertekent.

De « makelaar » betekent één of meer (in het geval van co-makelaars) van de makelaarsvennootschappen die behoren tot de Groep Gatsby & White SA en/of zijn makelaar/ondermakelaar/sub-agent aangesteld door de verzekeringnemer(s). De lijst van deze ondernemingen is als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd en wordt voortdurend bijgewerkt. Deze ondernemingen zijn met elkaar verbonden door de directe of indirecte controle via aandelenbezit die wordt uitgeoefend door Gatsby & White S.A.. De precontractuele informatie die aan u wordt verstrekt vermeldt met welke onderneming u in relatie treedt.

De « verzekeringnemer » betekent elke rechtspersoon of natuurlijke persoon in een contractuele relatie of die een contractuele relatie wenst aan te gaan met de makelaar voor de onderschrijving van een verzekeringscontract met een verzekeringsmaatschappij.

1.     Voorwerp

De Verzekeringnemer(s) mandateert (mandateren) de Makelaar in het kader van de intekening of opvolging van een levensverzekering, kapitalisatiecontract of ander verzekeringscontract.

Wanneer van toepassing verleent de makelaar verzekeringsadvies, verricht voorbereidende werkzaamheden voor het ondertekenen of het afsluiten van de verzekeringscontracten, of helpt bij hun beheer en de uitvoering ervan. Hij/zij stemt ermee in om steeds op een eerlijke, onpartijdige en professionele manier te handelen, in het beste belang van de verzekeringnemer. Hij respecteert de regelgeving inzake de verzekeringsdistributie zoals deze voortvloeien uit de geldende nationale wetten, de voorschriften die ter uitvoering van deze wetten zijn opgesteld en de voorschriften die door de autoriteiten van de Europese Unie zijn aangenomen ter uitvoering van de richtlijnen voor verzekeringsdistributie, onverminderd eventuele verplichte regels van buitenlands recht die van toepassing zouden kunnen zijn op de makelaar omdat hij zijn activiteit uitoefent buiten het land van zijn maatschappelijke zetel.

Door het afsluiten van de bemiddelingsovereenkomst, geeft u de makelaar het recht om, in eerste instantie, gepersonaliseerde of consistente voorstellen (naargelang het geval) te verkrijgen van verschillende verzekeringsmaatschappijen, en als volgt u te vertegenwoordigen bij de verzekeringsmaatschappij naar uw keuze in het kader van de diensten die onder dit contract vallen.

Volgend op uw instructies, kan de makelaar (of kan de makelaar niet) kopieën (of originelen) bekomen van alle communicatie of informatie van de verzekeringsmaatschappij met betrekking tot uw contract, om deze aan u te geven of om u ons toe te laten u te begeleiden en te assisteren.

2.     Inwerkingtreding verbintenis

De makelaar is vrij om elke aanvraag tot zakelijke verbintenis te aanvaarden en te weigeren. Er wordt geen enkele zakelijke relatie geopend in naam van de verzekeringnemer totdat de verzekeringnemer naar tevredenheid van de makelaar alle documenten heeft ingevuld en alle ondersteunende documenten en informatie verstrekt die door de makelaar worden vereist. Een zakelijke relatie wordt pas als geldig beschouwd nadat deze is geaccepteerd en is goedgekeurd door de makelaar.

De specimen handtekeningen van de instanties, gemachtigde vertegenwoordigers en mandatarissen die de makelaar(s) kunnen vertegenwoordigen, kunnen op verzoek van de verzekeringnemer worden geraadpleegd. Alleen de documenten die deze handtekeningen bevatten zijn bindend voor de makelaar.

3.     Verplichtingen van de makelaar – Raad en voorstellen – Keuze van de verzekeringnemer

In overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving en met deze bemiddelingsovereenkomst, verbindt de makelaar zich ertoe:

 • informatie van de verzekeringnemer te vragen over hun vereisten en behoeften met betrekking tot de verzekeringsdekking die ze zoeken;
 • de aandacht van de verzekeringnemer te vestigen op de mogelijk schadelijke aard voor de verzekeringnemer omwille van de foutieve of niet bijgewerkte gegevens of informatie (bedoeld in punt 3.1). Elke wijziging van deze gegevens of informatie moet onmiddellijk schriftelijk aan de makelaar gemeld worden, de makelaar neemt geen enkele verantwoordelijkheid in het nagaan van de juistheid of volledigheid van deze gegevens en informatie. De verzekeringnemer is als enige verantwoordelijk, met uitsluiting van de makelaar, voor de schade veroorzaakt door het aangeven van valse, onjuiste of onvolledige gegevens of informatie, behalve als de makelaar wist of behoorde te weten dat deze gegevens of informatie van een valse, onjuiste of onvolledige aard waren;
 • een analyse uit te voeren van de informatie en gegevens die door de verzekeringnemer(s) gegeven worden om oplossingen voor te stellen die voldoen aan zijn (hun) behoeften en aan zijn (hun) financiële of persoonlijke situatie;
 • om, op basis van de ontvangen gegevens en informatie, één of meerdere verzekeringsmaatschappijen te contacteren, om gepersonaliseerde voorstellen te bekomen, en vervolgens de verzekeringnemers bij de verzekeringsmaatschappij naar hun keuze te vertegenwoordigen in het kader van de diensten die deel uitmaken van dit contract;
 • aan de verzekeringnemer de bekomen gepersonaliseerde aanbiedigen (volgens de toepasselijke termijnen eigen aan elke verzekeringsmaatschappij), de genormaliseerde informatiedocumenten over de betrokken verzekeringsdocumenten, evenals zijn advies (indien van toepassing), zo snel mogelijk na ontvangst van de aanbiedingen van de maatschappijen mee te delen. De eindbeoordeling van het advies en aanbiedingen, en de keuze van het verzekeringsproduct en de verzekeringsmaatschappij, is de verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer. Indien de verzekeringnemer beslist om het advies van de makelaar niet op te volgen, dan zal hij dit uitdrukkelijk moeten vermelden;
 • de verzekeringnemer bij te staan bij het invullen van het verzekeringsvoorstel van het gekozen verzekeringsproduct door de verzekeringnemer en dit aan de verzekeringsmaatschappij te communiceren.

Voor de verzekeringnemers waarvan het land van residentie of vestiging Luxemburg is : de makelaar verleent steeds een advies gebaseerd op een onpartijdige en gepersonaliseerde analyse, tenzij de verzekeringnemer hier uitdrukkelijk van afziet.

Voor de verzekeringnemers verblijvende of gevestigd in een ander land dan Luxemburg :  De makelaar verleent al dan niet advies, afhankelijk van de geldende wetgeving, en informeert de verzekeringnemer hierover.

4.     Verplichtingen van de verzekeringnemer(s)

De verzekeringnemer(s) verbindt (verbinden) zich tot het volgende:

 • Bij aanvang van de relatie, geeft de verzekeringnemer aan de makelaar de juiste gegevens betreffende de identificatie (naam/achternaam, woonplaats/hoofdkantoor, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep, etc.) en verstrekt hij de gevraagde bewijsstukken gevraagd door de makelaar (met name een kopie van de identiteitskaart) om hem in staat te stellen de wettelijke verplichtingen na te komen. Elke wijziging van gegevens moet onmiddelijk schriftelijk aan de makelaar gemeld worden;
 • (Voor rechtspersonen) Het overhandigen van een eensluidend afschrift van de bijgewerkte statuten, een recent uittreksel uit het handels-en vennootschapsregister (of een ander soortgelijk document), de identificatie van de economische begunstigden, de lijst van de personen die gemachtigd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen tegenover derden, alle bewijsstukken die de machtiging tot het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst voor rekening van de rechtspersoon rechtvaardigen en, in voorkomend geval, een eensluidend afschrift van de domiciliëringsovereenkomst die met een naar behoren gemachtigde domiciliëringsagent is gesloten. Zij leggen ook een kopie voor van het geldige identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger/beheerder en van de economische begunstigde(n) van de rechtspersoon;
 • De communicatie van de juiste, volledige en geldige informatie en gegevens in overeenstemming met artikel 3 van de huidige algemene voorwaarden;
 • De makelaar zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging van de situatie of van zijn gegevens.

De makelaar is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid of volledigheid van de gegevens die hem worden verstrekt door de verzekeringnemer(s). Enkel de verzekeringsnemer(s) is (zijn) verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door het verstrekken van valse, onjuiste, achterhaalde of onvolledige gegevens.

 1. Communicatie tussen verzekeringnemer(s) en makelaar

Tenzij anders overeengekomen, zal de makelaar alle documenten per gewone briefwisseling naar verzekeringsnemer(s) sturen op het laatste vermelde adres. Bewijs van het verzenden van de correspondentie aan verzekeringnemer(s) kan op geldige manier bewezen worden door de makelaar, door een gedateerde kopie te nemen van de correspondentie. De datum vermeld op de kopie wordt geacht de datum van verzending te zijn. In het geval van overhandiging van de documenten door de makelaar aan de verzekeringnemer(s) is de datum vermeld op de ontvangstbrief van toepassing.

De makelaar verzendt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of bij afgifte tijdens een bezoek aan de verzekeringnemer(s), de documenten waarvoor de verzekeringsmaatschappij een overdrachtsverplichting heeft (bijvoorbeeld de bijzondere voorwaarden, jaarlijks polisoverzicht of bijvoegsels). Indien de verzekeringnemer(s) de voorvermelde documenten niet binnen een termijn van dertig dagen ontvangt (ontvangen), dan dient hij de makelaar hiervan te verwittigen binnen de 2 maanden startend vanaf het moment dat hij de informatie had moeten ontvangen.

Elke communicatie van verzekeringnemer(s) met de makelaar dient schriftelijk te gebeuren. Het bewijs van het bestaan, de inhoud en communicatie valt onder de verantwoordelijkheid van verzekeringnemer(s). In geval van meerdere verzekeringnemers, zal de makelaar uitsluitend gezamelijke instructies aanvaarden (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). De verzekeringnemer(s) kan (kunnen) echter de makelaar vragen om elektronische instructies toe te staan. In dit geval bewijzen enkel de nota’s van de makelaar dat de instructies correct werden uitgevoerd.

De verzekeringnemer(s) verklaart (verklaren) dat zij naar behoren geïnformeerd zijn dat de authenticiteit en vertrouwelijkheid van berichten die electronisch uitgewisseld worden niet door de makelaar kunnen worden gegarandeerd. Hij (zij) is (zijn) zich bewust van de risico’s en verbindt (verbinden) zich ertoe alle consequenties te dragen.

 1. Inducementbeleid en belangenconflictenbeleid van de makelaar

In overeenstemming met de geldende wet-en regelgeving heeft de makelaar interne procedures en een beleid om de de belangen van de verzekeringnemer(s) eerlijk, billijk en professioneel te beheren. Dit is het geval voor het beheer van belangenconflicten, geschenken en andere voordelen, bemiddelingscommissie en honorarium. Voor meer informatie kan de cliënt, verzekeringnemer, op eenvoudige aanvraag een meer gedetailleerde beschrijving van het inducement beleid en van het belangenconflictbeleid opvragen bij de makelaar, die ook beschikbaar is op onze website: www.gatsbyandwhite.com

7.     Beroepsgeheim

De makelaar is gebonden door het beroepsgeheim, zoals bepaald en toegepast in overeenstemming met de wetgeving van het land waar hij woont.

In het bijzonder, in Luxemburg, Gatsby & White S.A. is met name onderworpen aan artikel 300 van 7 december 2015 op de verzekeringssector. De makelaar is dus verplicht de informatie die hem door de verzekeringnemer in het kader van zijn beroepsactiviteit wordt toevertrouwd, geheim te houden.

De geheimhoudingsplicht bestaat echter niet ten aanzien van verzekeringsmaatschappijen, bankinstellingen, beroepsuitoefenden in de verzekeringssector (PSA) of beroepsuitoefenden in de financiële sector (PSF), met name indien de informatie door de makelaar wordt meegedeeld in het kader van een dienstverleningscontract.

Bovendien stemt de verzekeringnemer uitdrukkelijk in met de opheffing van het beroepsgeheim van de makelaar om de mededeling van informatie tussen de vennootschappen van de groep Gatsby & White S.A. zoals hierboven gedefinieerd toe te laten aan derden, eventueel gevestigd in andere landen dan het Groothertogdom Luxemburg, wanneer deze mededeling noodzakelijk of nuttig is voor het geven van advies, het uitvoeren van werkzaamheden ter voorbereiding van de inschrijving of het afsluiten van verzekeringscontracten, of het verlenen van bijstand bij het beheer en de uitvoering ervan. In het geval van persoonlijke gegevens van een natuurlijke persoon zal deze mededeling worden gedaan in overeenstemming met de privacyverklaring.

Het beroepsgeheim van de verzekeringsmaatschappij bestaat niet ten aanzien van de makelaar met betrekking tot informatie die betrekking heeft op overeenkomsten waarvoor de makelaar als tussenpersoon is opgetreden.

De verzekeringnemer kan echter te allen tijde bezwaar maken tegen de mededeling aan de makelaar van informatie over zijn contract(en). De makelaar vestigt hierbij de aandacht van de verzekeringnemer op het feit dat de makelaar in een dergelijk geval zijn rol niet meer adequaat kan invullen, de verzekeringnemer niet meer kan adviseren, noch in het belang van de verzekeringnemer kan handelen. Zulk verzet is dus op eigen risico van de verzekeringnemer.

8.     Claimrecht

Elke klacht met betrekking tot de makelaar en zijn werknemers dienen geadresseerd te worden aan de maatschappelijke zetel van de gemandateerde makelaar :

Gatsby & White S.A.
FAO: Klachtendienst
6 Av. Jean-Pierre Pescatore
L-2324 Luxembourg

De makelaar verbindt zich ertoe zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen. Zodra de verzekeringnemer zijn of haar inspanningen met de makelaar heeft uitgeput, en in het geval van ontevredenheid over de ontvangen antwoorden, kan de verzekeringnemer een bemiddelaar inschakelen.

De verzekeringnemer kan zich eveneens wenden tot de betreffende Toezichthoudende Autoriteit voor de makelaars met wie u in relatie trad. Dit of deze Toezichthoudende Autoriteit(en) staan vermeld in de aan u verstrekte precontractuele informatie.

De makelaar stelt op haar website haar beleid inzake klachtenmanagement ter beschikking, alsook de lijst van alle autoriteiten en organisaties waar de verzekeringnemer(s) hun klacht(en) kunnen indienen : http://www.gatsbyandwhite.com

9.     Verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig met de toepasbare wetgeving inzake de bescherming van personen jegens de verwerking van persoonsgegevens, informeert de makelaar de verzekeringnemer(s) dat hij overgaat tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van deze(n), met inbegrip van gezondheidsgegevens. Alle gegevens kunnen worden bewaard totdat de wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn.

De verzekeringnemer(s) heeft (hebben) recht op toegang tot deze informatie en het recht om hieraan noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. De makelaar verplicht zich ertoe om ieder verzoek tot wijziging of rechtzetting van de persoonsgegevens onverwijld over te maken aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

De verzekeringnemer(s) erkent (erkennen) aan de makelaar het recht om zijn/hun electronische communicatie op te nemen, met inbegrip van zijn/hun telefonische gesprekken. Deze communicatie zal gebruikt kunnen worden als bewijsstuk op dezelfde manier als een schriftelijk bewijs. Het niet registreren of bewaren ervan kan niet worden ingeroepen tegen de makelaar. Opnames mogen niet aan derden verstrekt worden, tenzij in de wettelijk toegestane gevallen.

Het bewijzen van het tegendeel van computerbestanden die aangemaakt werden door de makelaar op basis van originele documenten kan uitsluitend door verzekeringnemer(s) gemeld worden d.m.v. een gelijkaardig of schriftelijk document

10.  Kosten

De makelaarskosten, of commissies, zijn gedefinieerd in het bemiddelingsmandaat, tenzij schriftelijk anders vermeld.

11.  Wijziging van de voorwaarden i.v.m. verzekeringsbemiddeling

De makelaar kan deze Algemene Voorwaarden voor verzekeringsbemiddeling te allen tijde wijzigen, evenals andere clausules van dit mandaat. De verzekeringnemer(s) zal (zullen) geïformeerd worden over een dergelijke wijziging volgens de toegepaste correspondentiemodaliteiten volgens artikel 5 hierboven.

Deze wijzigingen zullen als goedgekeurd beschouwd worden indien verzekeringnemer(s) geen schriftelijk bezwaar indient (indienen) binnen de dertig dagen vanaf de datum waarop de informatie verstrekt of ter beschikking gesteld werd, of eerder indien verzekeringnemer(s) actie onderneemt of de opdracht geeft om een opdracht uit te voeren voor het verstrijken van de termijn. In dit geval, d.w.z. indien hij een verrichting uitvoert of een opdracht geeft aan de makelaar onder de nieuwe voorwaarden verklaart (verklaren) verzekeringnemer(s) zich akkoord met de wijzigingen op de datum van de transactie of instructie. Wijzigingen ten gevolge van een wetswijziging of reglementaire wijziging zijn bindend voor verzekeringnemer(s) zonder voorafgaande kennisgeving.

12.  Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

 • In het kader van de zakelijke verbintenis met verzekeringnemer(s), zal de makelaar voor elke handeling of nalatigheid uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor zware en opzettelijke fouten, behalve in het geval van lichamelijk letsel.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de makelaarsovereenkomst zijn de verplichtingen van de makelaar middelenverbintenissen. Met name ten aanzien van de door de makelaar verstrekte adviezen treedt de makelaar op als een goede huisvader, op basis van de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens en informatie en zijn kennis op het moment dat het advies wordt gegeven. De makelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het advies achteraf onvoldoende of foutief blijkt te zijn, als gevolg van elementen, omstandigheden, of gebeurtenissen die de makelaar niet bekend waren of die voor hem redelijkerwijs niet te voorzien waren.
 • Indien de verzekeringnemer het ontvangen advies van de makelaar niet opvolgt en een verzekeringsproduct onderschrijft anders dan degene (of degenen) die geadviseerd werd (werden) door de makelaar, ontheft de verzekeringnemer de makelaar uitdrukkelijk van alle algemene nadelige gevolgen die voor de verzekeringnemer uit deze keuze kunnen voortvloeien.
 • De makelaar heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe S.A., met polisnummer BF33001183.
 • De verzekeringnemer(s) zullen gehouden worden tot vergoeding van de makelaar voor alle geleden schade en verliezen (met inbegrip van de gerechtskosten en advocatenkosten) die deze laatste oploopt ten gevolge van het niet eerbiedigen van voorliggende Algemene Makelaarsvoorwaarden door de verzekeringnemer(s).

13.  Eenheid en vrijwaringsclausule

De huidige Algemene Voorwaarden maken deel uit van de precontractuele en contractuele documentatie. De gedeeltelijke of totale onwettigheid of ontoepasselijkheid van één of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden of van alle precontractuele en contractuele documentatie van het makelaarsmandaat heeft geen invloed op de toepasselijkheid van de andere overeengekomen voorwaarden.

14.  Duur

 • Tenzij het uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het bemiddelingsmandaat voor een periode van onbepaalde duur gesloten en kan het worden opgezegd onder de voorwaarden die in deze algemene makelaarsvoorwaarden zijn vastgelegd.
 • Het bemiddelingscontract kan te allen tijde door beide partijen worden opgezegd door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de andere partij. De opzegging wordt van kracht op de werkdag na ontvangst van de brief. Ook na beëindiging van het bemiddelingscontract blijven deze algemene bemiddelingsvoorwaarden van toepassing voor de beeïndiging van lopende relaties.
 • In geval van beeïndiging van de makelaarsovereenkomst, zal de makelaar de verzekeringsmaatschappij(en) waarmee de verzekeringnemer via de makelaar een verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten, hiervan op de hoogte stellen. Uiterlijk vanaf de datum van beëindiging dient de verzekeringnemer rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) of een andere verzekeringsdistributeur te kiezen.
 • Het feit dat de verzekeringnemer kiest voor één of meerdere verzekeringsovereenkomsten die via de makelaar, een andere verzekeringsdistributeur, worden afgesloten, duidt niet op de opzegging van de makelaarsovereenkomst. Deze keuze van de verzekeringnemer beëindigt de verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit de makelaarsovereenkomst slechts voor zover deze betrekking hebben op het (de) betrokken contract(en). De makelaarsovereenkomst eindigt echter automatisch wanneer de verzekeringnemer een andere distributeur kiest voor het laatste verzekeringscontract waarvoor de makelaar nog als tussenpersoon optrad.
 • De verzekeringnemer erkent dat de beeïndiging van een contract met een verzekeringsmaatschappij niet automatisch leidt tot de beëindiging van het makelaarscontract.

15.  Opzeg

De beëindiging van dit Makelaarsmandaat door de verzekeringnemer kan plaatsvinden door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging en wordt uiterlijk van kracht ten laatste op de dag volgende op de dag van ontvangst van dit schrijven, onder voorbehoud van de wetten die van toepassing zijn op het moment van deze aanvraag tot opzeg.

16.  Toepasselijk recht en jurisdictie

Het recht dat van toepassing is op het makelaarsmandaat is datgene van het land waar de verzekeringnemer zijn fiscale woonplaats heeft op het moment van inschrijving op het verzekeringsproduct. De vordering van de verzekeringnemer kan worden ingesteld voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de onderneming waarmee het mandaat is gesloten of die van bij de staat waar de verzekeringnemer is gedomicilieerd. In geval van co-makelaarschap zijn uitsluitend de rechtbanken van Luxemburg bevoegd. Indien de vordering is ingesteld door de makelaar, zijn enkel de rechtbanken bevoegd van de staat waarin de verzekeringnemer(s) gedomicilieerd staat (staan).