Allmänt om skatt i Frankrike

Frankrike tillämpar progressiv beskattning med högsta marginalskatt uppgående till 45 %. Man betalar även sociala avgifter som är avdragsgilla enligt vissa regler. Låt dock inte de till synes höga marginalskatterna avskräcka dig då det franska skattesystemet bygger på principen om sambeskattning och att man betalar skatt efter antalet andelar som hushållet består av. Detta resulterar därför ofta i väsentligt lägre skatteuttag jämfört med om du pensionerar dig i Sverige.

En av de mest populära alternativen bland sparformer tillgänglig för dig skatteskriven i Frankrike är den s k ”assurance vie”, motsvarande en svensk kapitalförsäkring. Denna typ av sparform kan erbjuda betydande skattefördelar där :

Investeringar inom en fransk livförsäkring är enbart föremål för inkomst- och reavinst-skatt vid uttag, oavsett hur mycket kapitalet har växt eller hur mycket ränta som har tjänats in med försäkringen, där enbart vinsten beskattas

 • För försäkringskontrakt som överskrider €150,000 (per person), är uttag från försäkringen föremål för antingen progressiv beskattning baserat på den vanliga inkomstskatteskalan, alternativt en fast skatt på 30%, inklusive sociala avgifter (12.8% inkomstskatt, 17.2% sociala avgifter)
 • Efter att ha ägt försäkringen i 8 år är de första €9,200 (gift par) av investeringsportföljens tillväxt befriad från inkomstskatt (sociala avgifter tillkommer fortfarande)
 • Arv mellan man och fru i Frankrike tillkommer ingen arvskatt. För andra framtida arvtagare är en försäkring förmånligt beskattat då, med förmånstagarförordnande och försäkringspremie betald innan det yngsta försäkrade livet fyllt 70 år, beskattas försäkringsförmånen som följande:

€0 – 152,500 per förmånstagare

arvsskatt 0%

€152,500 – 700,000 per förmånstagare

arvsskatt 20%

€700,000 + per förmånstagare:

arvsskatt 31.25%

Varför en utländsk “kapitalförsäkring” i Frankrike Som EU-medborgare har du rätt att äga en försäkring utfärdat av ett försäkringsbolag etablerat i ett annat EU-land än där du bor, som till exempel Luxemburg eller Irland. En s k ”utländsk kapitalförsäkring” är oftast förmånlig för internationella investerare med följande fördelar för dig bosatt i Frankrike:

 • Ingen svensk avkastningskatt. Detta eftersom både du och försäkringsbolaget har hemvist utomlands. Detta förutsätter att du är begränsat skattskyldig i Sverige och att försäkringsbolaget inte har fast driftställe i Sverige.
 • Skattefria omplaceringar – ingen kapitalvinstskatt under försäkringstiden. Detta kan jämföras med direktägda investeringar, där utdelningen, ränteinkomst och vinst vid försäljning av värdepapper utlöser en skatt i Frankrike eller Sverige.
 • Svenska värdepapper inom en kapitalförsäkring träffas inte av 10-års regeln
 • Extra premier kan sättas in i försäkringen närsomhelst
 • Ingen deklaration av värdepappersaffär
 • Försäkringen är möjlig att behålla vid flytt till Sverige och andra länder, beroende på det aktuella landets skattelagstiftning och försäkringsavtalslag
 • Möjlighet att välja hur kapitalet ska fördelas vid dödsfall genom att nominera en eller flera förmånstagare
 • Din valda depåförvaltare förvaltar ditt kapital genom diskretionär eller rådgivande förvaltning. Du kan även förvalta kapitalet själv
 • Rådgivaren har tillgång till ett flexibelt och brett placeringsunivers.
 • Försäkringen går att pantsätta som säkerhet vid belåning

*Höginkomsttagare är också skyldiga till “contribution exceptionelle sur les hauts revenus”, dvs 3% av all inkomst mellan €500,000 – €1,000,000, eller 4% däröver.
**Beroende på relation till försäkringstagare

Det är viktigt att du tar råd av försäkringsrådgivare med gedigen erfarenhet inom gränsöverskridande försäkringsupplägg. De utländska kapitalförsäkringar som inte uppfyller lokal lagstiftning i det land du är bosatt kommer inte anses vara liv- eller kapitalförsäkringar ur ett skattemässigt perspektiv vilket kan få stora konsekvenser.

Välj rätt försäkringsbolag

Det kan vara förmånligt för dig att investera via en utländsk kapitalförsäkring som inte direkt drar avkastningsskatt från försäkringskontot. Detta eftersom både du och försäkringsbolaget har hemvist utomlands. Detta förutsätter att du är begränsat skattskyldig i Sverige och att försäkringsbolaget inte har fast driftställe i Sverige.

Du kan på detta vis köpa och sälja värdepapper utan svenska skattekonsekvenser, eliminera 10-årsregeln och slipper t o m att ta upp värdet i svensk deklaration. Genom detta undviker du därför:

 • 10-årsregeln
 • Svensk reavinstskatt
 • Svensk schablonskatt
 • Svensk deklaration

Varför Luxemburg

 • Stark kompetens kring hantering av komplexa familjestrukturer, alternativa tillgångar och gränsöverskridande skatte- och familje-planering.
 • Luxemburgs ”trygghetstriangel” (försäkringstagarskydd) som ger försäkringstagaren ett maximalt investerarskydd (se nedan)

Solvensmarginal: Luxemburgs tillsynsmyndiget, CAA, ställer krav på att dess reglerade försäkringsbolag applicerar en minimi-kapitalbas för att säkerställa likviditet och utbetalningsgaranti till försäkringstagare i händelse av insolvens

Separat Konto: Ett Luxemburgskt försäkringsbolag är skydlig att hålla försäkringstagarens insatta premie på ett enskilt konto med en godkänd bank av CAA. Vi insolvensförfaranden har CAA rätt att överföra premie till ett annat försäkringsbolag/bank

Tillsyn: Depåavtalet mellan bank och försäkringsbolag måste godkännas av CAA som ställer krav på att ha översikt och potentiellt ingripande vid behov för att säkerställa försäkringstagarskydd”

Varför Irland

 • Mindre ingångskrav för att öppna och investera inom försäkring jämfört med Luxemburgiska försäkringar
 • Portföljförvaltningstjänster är en momsbefriad verksamhet (se nedan exempel)