MAKELAARSMANDAAT IN VERZEKERINGEN 


Privacyverklaring « GDPR »

REGELEMENT MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN PERSONEN INZAKE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN HET VRIJE VERKEER VAN DERGELIJKE GEGEVENS

Wij informeren u omtrent de nieuwe regelgeving, effectief vanaf 25 mei 2018, betreffende het Europese reglement van 27 april 2016 ;  2016-679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en gegevensuitwisseling (« RGPD »).

Dit reglement beschermt natuurlijke personen betreffende hun persoonsgegevens, hun vrijheden en fundamentele rechten, onafhankelijk van hun nationaliteit of residentie.

Gatsby & White S.A. gebruikt, en is verantwoordelijk voor de behandeling van, de persoonsgegevens van haar klanten in het kader van hun levensverzekering-of kapitalisatiecontract(en). De gegevens verzameld door Gatsby & White S.A. worden gebruikt in het kader van de aanvaarding van klanten, het adminstratieve beheer van de levensverzekering – of kapitalisatiecontracten, rapporteringen aan de Autoriteiten, voorbereiding van fiscal rapporten, rapporten binnen de groep Gatsby & White S.A., betalingen, interne controle, in het bijzonder betreffende conformiteit en anti-witwas. Deze persoonsgegevens kunnen eveneens gecommuniceerd worden aan derden zoals gedefinieerd in de volgende sectie. In het geval dat de klant onvoldoende persoonsgegevens aan Gatsby & White S.A. meedeelt, of geen toestemming geeft aan Gatsby & White S.A. om de gegevens te gebruiken, kan Gatsby & White S.A. geen makelaarsovereenkomst uitvoeren.

Dit beleid inzake de behandeling van de persoonsgegevens is van toepassing binnen de Groep die gecontroleerd wordt door Gatsby & White S.A. . De lijst van deze vennootschap is beschikbaar in Bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden van het makelaarsmandaat dat voortdurend wordt bijgewerkt. In geval van co-makelaarsovereenkomst, is deze tekst gelijktijdig op en met elke belanghebbende vennootschap van toepassing. 

1. Hoe verzamelen wij uw gegevens ?

Informatie die ons u verstrekt tijdens onze bezoeken of via andere tussenpersonen (natuurlijk- of rechtspersoon) ;

Via communicatie per telefoon, fax, email of andere vormen van electronische communicatie.
In dit geval kunnen wij de communicatie opnemen;
Via de contractuele documentatie (makelaarsovereenkomst, verzekeringsvoorstel…);
Via andere vestigingen van de groep Gatsby & White S.A.;
Via onze agenten, verzekeringsmakelaars, adviseurs of promoteurs;
Via publieke gegevens of derden, in het bijzonder tijdens de verificatie van persoonsgegevens.

 

2. Welke persoongegevens verzamelen wij?

 • Uw naam en voornamen, uw contactgegevens, adresgegevens, professioneel adres, email adres en telefoonnumer;
 • Biografische informatie die uw identiteit kan bevestigen, waaronder bijvoorbeeld geboortedatum, fiscaal nummer, identiteitskaart – of paspoortnummer, rijbewijs, land van residentie, nationaliteit, facturen;
 • Informatie betreffende uw vermogen zoals uw inkomen, uitgaven, activa en schulden, bron van inkomsten en bancaire gegevens;
 • Informatie betreffende uw financiële kennis en ervaring;
 • Informatie betreffende uw doelen waaraan onze diensten moeten beantwoorden;
 • Informatie omtrent uw opleiding, beroep, familie en persoonlijke interesses;
 • Informatie betreffende uw gezondheid, indien relevant;
 • Informatie ter verificatie van uw eventuele status als politiek geëxposeerde persoon of de eventuele witwas risico’s. 

3. De basis van de behandeling van de gegevens.

Hoe gebruiken wij deze gegevens en met wie worden ze gedeeld?

 

 

3.1 Behandeling noodzakelijjk voor de uitvoering van uw contract(en) met ons (Art. 6.1.b RGPD)

Wij behandelen uw gegevens aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat dat u ons toekent en voor de analyse van uw relatie met ons. In deze context, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens met als doel: Voorbereiden van ons bemiddelingsmandaat; Voorbereiden, beheren en u adviseren bij een verzekeringsvoorstel; Afhandelen van klachten of suggesties tegen ons bedrijf of een verzkeringsmaatschappij; Voor alle taken die u ons toevertrouwt en waarvoor u ons persoonliijke gegevens meedeelt;

Vanaf nu, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met de volgende personen:

 • Uw agent, raadsman, bemiddelaar, verzekeringsmakelaar, beheerder of een door u aangeduide bank;
 • Derden die wij aanwerven om de door u gewenste diensten te leveren, inclusief de bedrijven die deel uitmaken van de groep Gatsby & White;
 • Onze professionele adviseurs indien hun advies of assistentie noodzakelijk is, met inbegrip van onze advocaten, boekhouders, computerspecialisten of public relations adviseur;
 • Onze leverancies die instaan voor de bewaring van electronische data.

3.2 Behandeling noodzakelijk in het kader van de nagestreefde wettelijke belangen (Art. 6.1.f RGPD)

Wij verwerken ook uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of, indien van toepassing, de wettelijke verplichtingen van een derde.

In deze context, gebruiken wij uw persoongegevens met het oog op:

 • Zie sectie « marketing »;
 • Het administratieve beheer van onze activiteiten en de
 • Voor de adminstratie en beheer van onze activiteiten, en de inning van vorderlingen;
 • Inroepen van advies betreffende onze rechten en verplichtingen.
 • In deze gevallen, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met volgende personen:
 • Onze adviseurs of agenten wanneer hun advise of assistentie vereist is;
 • Derden en hun adviseurs wanneer deze onze activiteit geheel of gedeeltelijk zouden opkopen.

Behandeling noodzakelijk betreffende een wettelijke verplichting (Art. 6.1.c RGPD)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan volgende wettelijke verplichtingen:

 • Conformiteitsverplichtingen (‘compliance’) en reglementaire verplichtingen, zoals bijvoorbeeld, de strijd tegen witwas-activiteit;
 • Aanvragen van de fiscale autoriteiten of een andere juridische autoriteit.

In deze context, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende personen of entiteiten:

 • Onze professionele adviseurs wanneer hun advies of assitentie vereist is;
 • Onze boekhouders, bedrijfsreviseurs binnen de uitoefening van hun functie;
 • Derden die ons assisteren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Regulators of andere juridische autoriteiten binnen onze verplichting om gevolg te geven aan hun aanbevelingen.

4. MARKETING

Met uw toestemming, kunnen wij uw gegevens gebruiken ter promotie van onze activeiten en producten. Dit kan onder de vorm van een nieuwsbrief, uitnodigingen voor evenementen of andere soortgelijke initiatieven.

Wij kunnen met u communiceren via post, telefoon, email, SMS of andere vormen van digitale communicatie.

Indien u ons de toelating hebt gegeven uw persoongegevens te gebruiken voor marketing doeleinden (zie contractuele documenten van het mandaat dat u ondertekend heeft met ons) en wenst deze toelating in te trekken, gelieve ons te informeren per omgaande post:

Gatsby & White S.A.
FAO: Dpt. Legal & Compliance
6 Av. Jean-Pierre Pescatore
L-2324 Luxembourg

Par email : data.privacy@gatsbyandwhite.com

 

5. Overdracht van persoongegevens aan een land buiten de Europese Unie

Het delen van of overdragen van persoonsgegevens kan enkel gebeuren buiten de Europese Unie in geval van volgende begunstigden. In deze context worden uw persoonsgegevens enkel overgedragen op basis van een van volgende gevallen :

 • De Europese Commissie heeft vastgesteld dat het betreffende land, het territorium of gebieden in dit land, of de internationale organisatie aan een adequaat niveau van bescherming voldoet;
 • De begunstigde heeft een contractueel engagement aangegaan tot respecteren van het recht van de Europese Unie betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven tot deze overdracht van informatie.

Voor meer informatie omtrent deze overdrachten van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie kan u bovenvermelde departement contacteren.

6. Rechten van de desbetreffende persoon

Wij informeren u eveneens ivm uw nieuwe rechten tot bescherming van uw persoonsgegevens:

6.1 Recht tot toegang tot de gegevens.

De klant heeft het recht om van Gatsby & White S.A. de bevestiging te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens zijn verwerkt, wie toegang heeft tot deze informatie alsook informatie betreffende:

 • De redenen van de behandeling van de gegevens;
 • De functies van het personeel dat toegang heeft tot de gegevens;
 • De periode waarbinnen deze gegevens door Gatsby & White S.A. worden bewaard;
 • Het recht op informatie, correctie, wissen of beperken van de verwerking van persoongegevens;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
 • De eventuele automatische behandeling door Gatsby & White S.A. van de gegevens en de gevolgen van deze behandeling.

6.2 Recht tot correctie van de gegevens.

De klant heeft het recht van Gatsby & White S.A. een rechtzetting te verkrijgen indien nodig een heeft het recht om ontbrekende informatie aan te vullen.

 

6.3 Recht tot het wissen van de gegevens.
De klant heeft het recht om van Gatsby & White S.A. te eisen dat zijn persoonsgegevens gewist worden wanneer:

 • Deze niet meer nodig zijn in het kader van het verzekeringscontract;
 • De klant zijn toestemming intrekt betreffende de behandeling van deze gegevens;
 • De klant bezwaar aandraagt tegen de behandeling van de gegevens en er geen legitieme reden is voor de behandeling van de gegevens;
 • Deze gegevens onwettig behandeld zijn geweest;
 • Deze gegevens moeten verwijderd worden om aan een juridische verplichting te voldoen.

6.4 Recht tot beperking van de behandeling van de gegevens.
De klant heeft het recht van Gatsby & White S.A. een beperking van de behandeling van de persoonsgegevens te eisen :

 • Wanneer de exactheid van de gegevens wordt gecontesteerd door de klant, gedurende de periode nodig ter verificatie van de correctheid van deze gegevens ;
 • Wanneer de behandeling onwettig is en de klant bezwaar optekend tegen het verwijderen van de gegevens en in de plaats een beperking van het gebruik eist ;
 • Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor Gatsby & White S.A. maar nog nodig zijn voor de klant voor de vaststelling, of uitoefening van de defensie van de rechtspraak.
 • De betrokkene heeft, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

6.5 Recht tot informatie.
Gatsby & White S.A. moet elke partij die persoonsgegevens heeft ontvangen informeren van alle verwijdering, correctie of beperking van de persoonsgegevens. Behalve indien deze communicatie ongmogelijk is of disproportionele middelen vereist.

6.6 Recht tot de overdraagbaarheid van de gegevens.
De klant heeft het recht om een overzicht van de persoonsgegevens asangeleverd aan Gatsby & White S.A. te ontvangen en het recht om dit over te dragen aan een andere verantwoordelijke wanneer dit technisch mogelijk is.

6.7 Recht tot bezwaar en geautomatiseerde individuele beslissingsname.

De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te leveren tegen automatische behandeling van de persoonsgegevens.

De klant heeft het recht om geen eventuele juridische of belangrijke gevolgen te dragen van een beslissing enkel gebaseerd op een automatische behandeling van de persoonsgegevens.

U kan de verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens van Gatsby & White S.A. contacteren : data.privacy@gatsbyandwhite.com

U heeft eveneens de mogelijkheid u te adresseren tot de controle autoriteit :

Wanneer het ons bedrijf Gatsby & White S.A. in Luxemburg betreft, heeft u ook de mogelijkheid om uw klachten te richten aan de Luxemburgse toezichthoudende controle autoriteit op het volgende adres:

Nationale commissie voor gegevensbescherming
15, Boulevard du Jazz – LU-4370 Belvaux
Tel. : (+352) 26 10 60 26 I Fax : (+352) 26 10 60 2
www.cnpd.lu

Als een vennootschap van de Groep gebaseerd is in Liechtenstein, kunt u uw klachten richten aan de volgende toezichthoudende autoriteit:

Datenschutzstelle Fürstentum Liechtenstein

Städtle 38 Postfach 684 – LI-9490 Vaduz

Tel. : (+423) 236 60 90 I info.dss@llv.li

www.datenschutzstelle.li

Als een vennootschap van de Groep gebaseerd is in België, kunt u uw klachten richten aan de volgende toezichthoudende autoriteit :

L’Autorité de protection des données

Rue de la presse 35 – BE-1000 Bruxelles

Tel. : +32.2.2744800 I Fax: +32.2.2744835

contact@apd-gba.be

www.autoriteprotectiondonnees.be

Gatsby & White S.A. bewaart persoonsgegevens van haar klanten gedurende 10 jaar na beëindiging van het contract. De geregistreerde telefoongesprekken worden gedurende 1 jaar bewaard. Gatsby & White S.A. gebruikt geen automatische behandeling van de persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of voor automatische beslissingname.

Gatsby & White S.A. kan zijn reglement betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we het beleid op een belangrijke manier wijzigen, zal er een kennisgeving op onze website worden geplaatst met de bijgewerkte privacyverklaring. Wanneer een vraag of verzoek om persoonlijke informatie wordt ontvangen, hebben we een gespecialiseerd team klaar dat zoekt naar een antwoord op uw vraag of probleem. Wanneer uw vraag wellicht inhoudelijker van aard is, kan er om meer gegevens worden gevraagd. Al deze gestelde vragen ontvangen een antwoord. Als u niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, kunt u uw klacht richten aan de nationale autoriteit omtrent gegevens.

In het geval van grote veranderingen die niet consistent zijn met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, zullen we hernieuwde toestemming vragen.

Het privacybeleid van Gatsby & White S.A. is bijgewerkt op 29 juli 2020.