Skattemässigt hemvist bedöms i princip primärt av lokal lagstiftning. För individer som flyttar eller investerar utomlands kan dock diverse gränsöverskridande element uppkomma där olika länder tillämpar olika beskattningsprinciper som i sin tur kan leda till internationell dubbelbeskattning. Frågan om dubbel bosättning uppkommer när man flyttar utomlands men fortfarande betraktas ha en väsentlig anknytning till Sverige. Om en person betraktas ha hemvist i två länder hänvisar man till omfattande dubbelbeskattningsavtal, med hjälp av artikel 4 punkt 2 i OECD:s modellavtal som på engelska benämnas ”the residence tie-breaker”. Från ett svenskt perspektiv kan man enkelt minimera riskerna att omfattas av dubbbelbeskattning i samband med utflytt och därefter enbart bli begränsat skattskyldig i Sverige.

Väsentlig anknytning till Sverige

Du som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskylding i Sverige. Detta betyder att enligt svensk inkomstskattelag ska du betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de uppstått i Sverige eller i något annat land. För dig som flyttat utomlands kan du fortfarande anses ha en väsentlig anknytning till Sverige efter en samlad bedömning av följande faktorer:

  • Medborgarskap – Jämfört med andra anknytningsfaktorer har medborgarskapet liten betydelse, men om en svensk medborgare flyttar ut, väljer att bli medborgare i inflyttningslandet bör handlandet ses som ett uttryck för avsikten att bryta banden med Sverige och minska anknytningen hit.
  • Bostad – Om du flyttar utomlands, säljer ditt hus eller din lägenhet i Sverige och skaffar ett permanentboende i ditt nya land är du inte bosatt i Sverige längre. Du kan inte heller hyra eller på annat vis disponera en permanentbostad i Sverige efter din utflyttning.
  • Stadigvarande vistelse – Innebörden av begreppet stadigvarande vistelse i Sverige är i praktiken att du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du, efter din utflytt från Sverige, under en sammanhängande tid av mer än 6 månader vistas i Sverige. Denna definition är tagen från OECD:s modellavtal där det finns både rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen samt förhandsbesked från skattenämnden som argumenterar för kortare tidsperiod, samt regelbundenhet, om avsikten är att besöka Sverige mer än en gång per år där tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen kan räknas med i den totala vistelsen. Det är därför viktigt att ta kontakt med en expert som kan ta din personliga situation i beaktande.
  • Familjen finns i Sverige: Detta gäller främst om du har make/maka eller minderåriga barn kvar i Sverige. För ett par som pensionerar sig i annat land torde momentet familjen i Sverige inte vanligen utgöra något problem.
  • Ekonomiskt engagemang i Sverige: Innebörden är i praktiken att du inte får ha ett, direkt eller indirekt, inflytande i svensk näringsverksamhet. Du bör därmed avsäga dig dina styrelseuppdrag, avveckla ditt ägande i bolag (i normalfallet främst fåmansbolag) och eliminera dina ekonomiska intressen av snarlik karaktär.

Att ”klippa banden” i samband med flytt utomlands:

Vid flytt utomlands kommer skattemyndigheten att göra en helhetsbedömning avseende om du fortfarande kan anses ha en väsentlig anknytning till Sverige eller ej. Den så kallade fem-års regeln innebär att du som flyttar ut från Sverige, från dagen för avresan och under en femårsperiod, själv måste visa att du inte har väsentligt anknytning till Sverige och därför inte ska betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Efter femårsperiodens utgång övergår bevisbördan på Skatteverket. Det är därför vikitigt för dig med skattehemvist i ett annat land att ”klippa banden” med Sverige genom att bland annat:

  • Avveckla ditt permanenta boende i Sverige
  • Inte ha make/maka eller minderåriga barn kvar i Sverige
  • Inte sitta i styrelsen, äga svenska bolag m.m
  • Inte vistas för mycket i Sverige

Utan väsentlig anknytning till Sverige blir du bedömd som begränsat skattskyldig. Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas (källstatsprincipen). Dessa bestämmelser har utformats så att de i stor utsträckning överensstämmer med skatteavtalens regler om fördelning av beskattningsrätten. Den som är begränsat skattskyldig beskattas för tjänst enligt särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), alternativt inkomstskattelagen, eller för utdelningar till begränsat skattskydliga fysiska personer enligt kupongskattelagen.

Fortsätt investera utan att ha ett ekonomiskt engagemang i Sverige

Genom att fortsätta investera via ditt svenska bolag utomlands, löper du en risk för att bedömas ha en väsentlig anknytning till Sverige genom kvarstående ekonomiskt engagemang. Ett alternativ är att flytta säte på bolaget genom en s k underprisöverlåtelse. Med en underprisöverlåtelse överlåter man en tillgång som ingår i en näringsverksamhet utan att ta betalt, eller till ett pris som är lägre än marknadsvärdet (underpris). Huvudregeln när man överlåter en tillgång utan att ta betalt, eller till ett pris som är lägre än marknadsvärdet, är att överlåtaren ska uttagsbeskattas.

Att fortsätta investera via ett bolag med säte i ett tredje land blir dock mer restriktivt där man inte längre kan vara lika involverad som man var i det svenska bolaget. Ditt nya bolag kräver en viss typ av substans för att upplägget inte ska tolkas som skatteflykt. Skärpta skatteflyktsdirektiv från EU-kommissionen med stöd från dess medlemsländer är en stark pågående trend för att sätta stopp för skalbolag och liknande strukturer som saknar substans. Ett s k skalbolag löper allt större risk att inte längre kunna ta del av de skattefördelar som tidigare följt diverse gynnsamma skatteavtal och riskerar således betydande negativa skattekonsekvenser både för bolaget och dess ägare.

En utländsk kapitalförsäkring, hanterad på rätt sätt, erbjuder mer substans där du själv har möjligheten att fortsätta investera utan att löpa risk  för skatteflykt eller väsentlig anknytning till Sverige. Inom EU har länder som Luxemburg och Irland etablerats som internationella kompetens-centrum för gränsöverskridande kapitalförsäkringar.

Övriga fördelar med en utländsk kapitalförsäkring

Som begränsat skattskydlig, efter att du har flyttat från Sverige, kommer du att vara skattskyldig i Sverige för dina kapitalvinster på aktier. Detta enligt den s k 10-årsregeln som innebär att vinster beskattas i upp till tio år efter det att utflyttning skett. Skattskyldigheten omfattar delägarrätter, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet. För svenska värdepapper gäller 10-årsregeln oavsett om delägarrätterna eller andelarna förvärvats före eller efter utflyttningen. Genom en utländsk kapitalförsäkring träffas du inte av 10-årsregeln och kan därför fortsätta investera fritt i svenska värdepapper.

Genom en utlänsk kapitalförsäkring slipper du även den svenska avkastningskatten. Detta eftersom både du och försäkringsbolaget har hemvist utomlands. Detta förutsätter att du är begränsat skattskyldig i Sverige och att försäkringsbolaget inte har fast driftställe i Sverige. Genom en utländsk kapitalförsäkring så kan du även köpa och sälja värdepapper utan skattekonsekvenser eller deklarera individuella transaktioner. För dig som flyttat utomlands betyder detta en förenklad administrativ process.